Základní informace

Cílem předmětu chemie na SOŠPg je poskytnout studentům soubor poznatků o chemických látkách, jevech a zákonitostech, formovat jejich logické myšlení a rozvíjet dovednosti, dosažené na základní škole.

Chemie se vyučuje pouze jeden rok (1.ročník) v rozsahu 1 hodiny týdně.

Obsah učiva:

1. Obecná chemie - ch. látky a jejich vlastnosti, částicové složení látek, prvek, sloučenina, chemická vazba, základy anorganického názvosloví, periodická soustava prvků, základní nekovové prvky, základní kovové prvky, směsi a roztoky, ch. reakce, ch. rovnice, výpočty v chemii

2. Anorganická chemie - anorganické látky a jejich vlastnosti, oxidy, kyseliny, hydroxidy, neutralizace, soli, názvosloví anorganických sloučenin, vybrané prvky

3. Organická chemie - ch. složení živých látek, vlastnosti uhlíku, struktura organických látek, energetické zdroje, základy org. názvosloví, uhlovodíky a jejich význam, deriváty uhlovodíků, org. sloučeniny v běžném životě a odborné praxi, znečištění životního prostředí

4. Biochemie - ch. složení živých organismů, přír. látky a jejich význam, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, biokatalyzátory, biochemické děje